01 / 01

Avís Legal i Política de Privacitat

1. Dades identificatives del titular de la web

La pàgina Web “tronc3.com” és titularidad de TRONC REAL ESTATE  SL i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, del Real Decret-llei  13/2012, del 30 de març, així com de les obligacions de la Informació a l’usuari contemplada a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


Raó Social: TRONC REAL ESTATE  SL

Domicili social: C/ de Provença, 290 entlo. 2B – 08008 Barcelona

C.I.F Nº: B66234782

Telèfon: (+34) 93 856 48 93

Correu electrònic: info@tronc3.com

2. Condicions d’ús

L’usuari es compromet a què, en els apartats on sigui necessari el registre per a poder accedir a aquests, facilitar les dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. A més, es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que puguin ser proporcionades al titular del domini, per tant, únic responsable de la falsedat o inexactitud que realitzi.

S’informa que en el cas de ser menor d’edat s’haurà d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per tal de poder accedir als serveis prestats. TRONC REAL ESTATE  SL no es fa responsable en el cas que les dades sobre el tema siguin inexactes o falses.

3. Política de privacitat

D’acord amb la normativa vigent en matèria de la protecció de dades així com en matèria dels serveis de la societat de la informació, l’usuari accepta que les dades personals aportades en aquests Website, o qualsevol altre facilitat a TRONC REAL ESTATE  SL per l’accés a alguns dels serveis siguin incorporats a fitxers amb titularitat de TRONC REAL ESTATE  SL, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·licitin serveis personalitzats en el Web per la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir-lo informat, sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb TRONC REAL ESTATE  SL. En el cas de les comunicacions comercials a través del correu electrònic o d’un mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través del mitjà esmentat.

TRONC REAL ESTATE  SL, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que estableix la Llei 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a altra legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se TRONC REAL ESTATE  SL el dret d’excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment executar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat, mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, Raó socia: TRONC REAL ESTATE  SL – C/Consell de Cent, 308 2º 2ª – 08007 Barcelona o info@tronc3.com.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de tronc3.com per a realitzar les següents finalitats:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis prestats per tronc3.com, així com per part dels col·laboradors amb els que aquest hagués arribat a un acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai podrien tenir accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol altre tipus de petició que sigui realitzarà per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en aquest lloc.

Rebre el newsletter de la pàgina web.

TRONC REAL ESTATE  SL informa i garanteix expressament als usuaris que mai vendrà, arrendarà, compartirà o d’alguna altra forma distribuirà o posarà les seves dades a disposició de terceres persones i que sempre que s’anés a realitzar qualsevol tipus de cessió de dades personals, i de forma prèvia, es sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina.

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codis font d’aquesta, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografies allotjades al web corresponen de la seva total propietat als autors citats al costat d’aquestes.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o qualsevol altre element sense el previ consentiment d’aquest web.

Els usuaris el lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest.

Esta absolutament prohibit, l’ús del lloc web o de qualsevol dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Aquest web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús de tercers del contingut del lloc web i podrà executar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infiltració d’aquests drets per part de l’usuari.

Modificacions.

Amb el fi de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense notificació prèvia a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web de forma unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús com d’altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat.

Aquest web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació que conté, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes compartides per persones o entitats en aquest Website. En cas de lloguer, arrendament parcial o total i venda d’aquest web, excloem tot tipus de responsabilitat de contingut i veracitat inserit en aquesta, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/arrendatari.

Enllaços.

Pels enllaços continguts en el lloc web que puguin dirigir a pàgines web de tercers, no s’assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que tinguin exclusivament un caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació entre aquest web i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

4. Llei Aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la legislació espanyola. En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb l’aplicació o interpretació d’aquestes, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals que resultin territorialment competents de conformitat amb la legislació vigent.

En tot cas, t’informem que tens dret a sol·licitar la resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de l’adreça electrònica:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

No obstant això, previ a procedir a utilitzar aquest mitjà, posem a la teva disposició la següent adreça de correu electrònic info@tronc3.com perquè ens facis arribar possibles queixes o controvèrsies.

5. Territori d’aplicació pel servei

L’àmbit d’aplicació dels serveis que ofereixen cobreix: Espanya.

Data d’actualizació: 04.04.2017